Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Van toepassing op de opdrachten aan: BPM Administratie en Advies als onderdeel van BPM Interim Control ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55941079, gevestigd te Arnhem, hierna te noemen opdrachtnemer.

A. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/rechtspersonen die aan opdrachtnemer opdracht heeft/hebben gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer: BPM Interim Control handelend onder de naam BPM Administratie en Advies, die als enige opdrachtnemer geldt.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde direct verband houdend met de opdracht worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
 5. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

B. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes van Opdrachtnemer en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 5. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd wordt blijft de Overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

C. Aanwijzing uitvoerders opdracht

 1. Alle opdrachten van Opdrachtgever beschouwt Opdrachtnemer als aan hem gegeven, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is, dat een opdracht door bepaalde persoon/personen zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, inzake de vestiging van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

D. Aanvang en duur van de Overeenkomst

 1. Telkens indien door Opdrachtgever een opdracht aan Opdrachtnemer wordt gegeven en deze opdracht door Opdrachtnemer wordt aanvaard, komt er een afzonderlijke Overeenkomst tot stand.
 2. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

E. Gegevens Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden, behoudens het bepaalde onder P, nadat de Werkzaamheden ter uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst zijn uitgevoerd en behoudens voor zoveel uit wettelijke verplichtingen anders voortvloeit, aan deze geretourneerd. Opdrachtgever draagt de kosten voor deze retourzending van Bescheiden.

F. Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door derden en alle in dat kader (eventueel wettelijk) vereiste formaliteiten namens Opdrachtgever te verrichten.
 3. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit, in overeenstemming met de gedrags- en beroepsregels voor opdrachtnemer.
 4. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever dan wel voor privéaangelegenheden van Opdrachtgever, welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking had, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
 5. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever.
 6. De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de Werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan Opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.

G. Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan (waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt het inzagerecht van de Belastingdienst in het (controle)dossier), op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
 3. Bij overtreding van de in het vorige lid opgenomen verbod is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Opdrachtnemer ter hoogte van € 5.000, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om een schadevergoeding te eisen.

H. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, al dan niet in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
 4. Bij overtreding van een in lid 2 en/of 3 opgenomen verbod is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Opdrachtnemer ter hoogte van € 5.000, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om een schadevergoeding te eisen.

I. Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken in zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op schadevergoeding bestaat.
 3. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

J. Honorarium

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte Werkzaamheden. Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
  Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is. Indien geen vooraf vastgesteld bedrag is overeengekomen gelden de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven.
 2. Opdrachtgever is gehouden aan Opdrachtnemer een door Opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer Opdrachtnemer daar om vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen.
 3. Opdrachtnemer heeft, telkens wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten aan en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden, welke tijdsinterval door Opdrachtnemer is te bepalen, aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Indien sprake is van opzegging conform artikel O, behoudt Opdrachtnemer aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van de declaratie aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

K. Betaling

 1. Betaling van het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Euro’s, door middel van stortingen ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening zonder aftrek en zonder enig recht op korting of verrekening.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke handelsrente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Opdrachtnemer heeft.
 3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitenrechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer verplicht (aanvullende) zekerheid te stellen in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, alle verplichtingen uit de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten, in overeenstemming met het bepaalde in artikel P. Daarnaast is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

L. Reclame

 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden.
 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
 4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met reclame.

M. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer zal zijn Werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een beroepsuitoefenaar als genoemd in artikel F 3 kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste, onvolledige of onrechtmatige gegevens of informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 2. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van het honorarium (exclusief omzetbelasting) voor de uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst over het laatste kalenderjaar met een maximum van duizend euro (€ 1.000), tenzij de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of diens leidinggevende werknemers.
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het (gebrekkig) geleverde.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd, dan wel ongevraagd informatie te ontvangen, welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.
 5. De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
 6. Onverminderd het vorenstaande is de gezamenlijke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en van al degenen die voor de Opdrachtnemer werkzaam zijn en zijn geweest, in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Opdrachtnemer komt.
 7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer dienen uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, danwel te zijn uitgeoefend, op straffe van verval van deze vorderingsrechten en bevoegdheden.

N. (Beroeps)Regelgeving

 1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer –onder meer, doch niet uitsluitend- 1. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten; 2. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.
 3. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

O. Opzegging

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

P. Opschortingsrecht

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.

Q. E-mail en internetgebruik

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen door middel van elektronische post (e-mail) met elkaar communiceren. Aan het gebruik van e-mail en internet kleven echter risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van e-mail en/of internet. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.

R. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden – behoudens een andere keuze door Opdrachtnemer – met uitsluiting van alle andere gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer is gevestigd.
 3. Het staat Opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen.